Anna Arvidsdotter Roman

Anna Arvidsdotter Roman     Arvid Roman     Per Arvidsson        
 
 

   
 
 
1587
1655
Brita Haraldsdotter Appelbom        
 
 

   
 
 
1624
Mån 16/3 1693 Kristinehamn

Clara Ekebom

Anna Jönsdotter    
       
 
 
 
 
   
 
 
1604
1633
       
 
 
 
 
   
 
 


Gustaf Månsson Ekebom    
Clara Ekebom